Text: mNACTEC

EL PROJECTE

Museu al carrer és un projecte del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) per inventariar, georeferenciar, documentar i posar en valor el patrimoni de la societat industrial que es conserva als pobles i ciutats de Catalunya. És un projecte col·laboratiu, que es construeix de forma progressiva gràcies a la participació ciutadana.

La iniciativa vol aplegar fotografies i informació dels elements identificatius i corporatius de la societat industrial (s. XIX – 1980) que es troben als carrers i els paisatges del nostre país. Encara que conserven un important valor testimonial d’una època, molts d’aquests elements no estan documentats, valorats ni protegits, i alguns corren risc de desaparèixer.

El projecte se centra en quatre àmbits: el transport i les comunicacions; la publicitat i la informació; el comerç, i el lleure. Es volen recopilar elements com ara antigues carreteres, benzineres i estacions de trens, rètols publicitaris i de senyalització, comerços tradicionals i elements de patrimoni ferroviari.

Aquest patrimoni, un cop documentat i inventariat, formarà part del patrimoni de la societat industrial en què intervé el mNACTEC, que inclou també els elements mobles preservats a les col·leccions dels museus i els béns immobles (edificis industrials, xemeneies, etc.).


FILOSOFIA

Museu al carrer proposa anar pel carrer, passejar pel territori, a la descoberta de la ingent petjada que el patrimoni cultural creat i utilitzat per la societat industrial ha deixat en el nostre paisatge.

És un projecte participatiu, transversal, ampli i obert, de llarg recorregut, que vol posar en valor uns elements significatius i identificadors d’una època i de la seva societat: la societat industrial. Entenem per patrimoni de la societat industrial el llegat cultural, social, científic i tècnic de la societat que va néixer amb la revolució industrial (s. XIX) i que va entrar en crisi amb la globalització i les noves tecnologies de la informació (1970-1980). Aquesta societat va viure el sorgiment de la indústria i totes les conseqüències que se’n van derivar: mecanització del treball, èxode rural cap a les ciutats, expansió de la publicitat, naixement dels esports i el turisme, etc.

El patrimoni d’aquesta societat industrial, a més a més d’incloure una màquina o un edifici, passa a ser considerat patrimoni global de la societat contemporània perquè, a través del projecte Museu al carrer, inclou també la imatge i la marca, el saber fer, l’ambient, la memòria cultural, la memòria social, el recorregut històric, el paisatge col·lectiu, etc.

Blog Museu al Carrer