Jaciment arqueològic del Camp de les Lloses (Tona, Osona)

Dibuix: El Camps de les Lloses

Dibuix: El Camp de les Lloses

Jaciment arqueològic datat entre el bronze final i el període preibèric (ss. VIII-V aC), bé que l’ocupació més notable correspon a la darrera època de la República romana (entre els segles II i I aC). L’assentament, identificat com un vicus (o nucli de poblament) de caràcter militar, inclou diversos tallers metal·lúrgics dedicats a la fosa i a la manufactura d’objectes de ferro i metalls de base coure.